Asemakaava mahdollisti luonnonläheisen asumisen

801-10 - Sisätila_A

Asemakaavan tavoitteita

Kaupungin strategisena tavoitteena on osoittaa lähellä keskustaa sijaitseville Saimaan rannoille maankäyttöä erityisesti asumiseen. Tavoitteena on myös turvata pienmaanomistajien sekä virkistystoiminnan toimintamahdollisuudet muuttuvassa ympäristössä.

Asemakaavan avulla mahdollistettiin myös Asuntomessujen järjestäminen alueella, joka toimii samalla pilottihankkeena muodostettaessa uutta kaupunginosaa Saimaan rannalle.

Kaavalla edistetään turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista. Kaava edistää yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta, riittävän asuntotuotannon edellytyksiä sekä rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista. Tärkeimpinä tavoitteina ovat myös luonnonvarojen säästeliäs käyttö ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen.

Kaava-alueella on merkittäviä kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnonarvoja. Kaavan suunnittelun tavoitteena on ollut vaalia ja kehittää näitä arvoja siten, että ne tulevat osaksi alueen luonnetta ja identiteettiä. Suunnittelualueella on myös merkittäviä pohjavesialueita, joten yhtenä tavoitteena on ollut säilyttää pohjavedet ennallaan.

Kaavassa on pyritty säilyttämään myös alueen kulttuuri-identiteetti. Rakentaminen ja tiestö toteutetaan siten, ettei alueen luonne olennaisesti muutu.

Kirkonvarkaus
Mikkelissä on totuttu asumaan rantojen tuntumassa

Mikkelissä asutus on perinteisesti tukeutunut Saimaaseen, kuitenkin metsän siimeksessä pysyen. Historialliset metsänreunat on tämän vuoksi säilytetty ennallaan.

Aluetta on kehitetty asuinalueeksi huomioiden vallitsevan rakennuskannan nykyinen mittakaava rakentaen pääosin pientaloja.

Hyvä lopputulos vaatii pelisilmää

Hyvän lopputuloksen turvaamiseksi tonttien sijoittamisessa on huomioitu maisemalliset lähtökohdat noudattaen kahta näkökulmaa. Yksi näkökulma on maiseman pääpiirteiden ja arvojen säilyttäminen ja toinen, yhtä tärkeä, on hyvän asuinympäristön luominen.

Kaavaprosessin kulku

  1. Kaavaa alettiin valmistella alkusyksystä 2013. Syksyn aikana järjestettiin viranomaisneuvotteluita ja yleisötilaisuuksia. Vireille tulosta ilmoitettiin asianomaisille lokakuun alussa. Syksy ja talvi kuluivat neuvotteluissa ja kuulemisissa sekä ensimmäistä kaavaluonnosta tehdessä.
  2. Ensimmäinen kaavaluonnos tuli nähtäville helmikuussa 2014. Tätä seurasi lisää neuvotteluja ja kuulemisia.
  3. Kaavaehdotus tuli nähtäville kesällä 2014.
  4. Päätös kaavan hyväksymisestä käsiteltiin Mikkelin kaupunginvaltuustossa 19.1.2015 ja kaava sai lainvoiman 5.3.2015.

Kaavan suunnitteluun vaikuttaneita asioita

Kaavaan ovat vaikuttaneet eniten alueen luonnonarvot, kulttuurimaisema ja tavoite luoda hyvä asuinympäristö. Alueen puustoa on pyritty säilyttämään mahdollisimman paljon jotta liito-oravien elinympäristö ei vaarannu.

Alueen lukuisat puistot ovat osittain liito-oravien ansiota.
Alueen lukuisat puistot ovat osittain liito-oravien ansiota.

Puistoissa viihtyy myös monipuolinen linnusto, kuten mm. mustapääkerttu, peukaloinen, pikkusieppo ja pyy.

Annilanranta on suojainen ja syvyyssuhteiltaan edullinen ranta-alue, johon on kehittynyt noin 300 metriä pitkä ja kasvillisuudeltaan monipuolinen luhta-alue. Se on luhtana edustava ja luokiteltu luontoselvityksessä paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi. Ranta-alueella majailee mm. viitasammakkoja ja silkkiuikkuja.

801-10_C02_muokattu
Viitasammakoita varten jätettiin ranta-alueelle elintilaa

Noin puolet asuntomessualueesta sijaitsee pohjavesialueella. Tämä on otettu huomioon kaavan tonttien sijoittelussa sekä energiamuotomääräyksissä. Pohjavesialueella ei saa olla sellaista toimintaa mikä vaarantaisi pohjaveden laadun.

Maisemamaakuntajaon mukaan Mikkeli kuuluu Itäiseen Järvi-Suomeen ja sen osana Suur-Saimaan seutuun. Kaava-alueen länsi- ja eteläosa kuuluu Porrassalmen historialliseen maisemaan. Porrassalmen museotie kulkee kaava-alueen läntistä reunaa. Sen säilymisen edistämiseksi tie on muutettu kaavassa kevyen liikenteen väyläksi.

Omarantaisten tonttien kallioiset rantarinteet tarjoavat vaikuttavat näkymät Saimaalle. Antellinpuiston suppa on geologisesti arvokas. Rantamaisemaa on pyritty säilyttämään yhdyskuntarakentamisen joustavilla valinnoilla.

Alueen maastonmuodot ja kallioisuus tekevät Kirkonvarkaudesta yksilöllisen ja mielenkiintoisen asuinpaikan.

Tervetuloa tutustumaan!
Asuntomessut ovat Mikkelissä 14.7.-13.8.2017.

Heikki Manninen

Kirjoittaja, Heikki Manninen toimii Mikkelin messutoimistossa projektipäällikkönä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *